ПРАИСТОРИЯ АНТИЧНОСТ СРЕДНОВЕКОВИЕ НАСТОЯЩЕ
Археологическият обект “Калето” има една особеност, която го прави едновременно сложен и интересен за археологически изследвания.
калето
Тя се състои в няколкото наслоени културни пласта от каменно-медната епоха (V хил.пр.Хр.), ранножелязната епоха (VIII-VI век пр.Хр), римската епоха (II-IV век), византийския период (V-VI век) до българското средновековие (IX-XI век). Обектът предизвиква интересът на научните среди и през периода 1973–1990 г. започват системни археологически разкопки под ръководството на ст.н.с. Дора Димитрова, ст.н.с. Цветана Дермсизова и в последствие мездренският археолог Пламен Иванов. Върху цялата площ на крепостта са разкрити късноантични и ранносредновековни постройки, които са частично консервирани. Разкопани са средновековния и късноантичен пластове върху цялата площ на обекта. Частично е изяснена укрепителната система, архитектурата и градоустройството на крепостта. Системните проучвания са преустановени през 1990 година, поради липса на средства.

До лятото на 2003 год., уникалният археологически обект е изоставен и запуснат. През месец юни 2003 год. археологическите разкопки са възобновени. Първоначално ръководството на разкопките е поето от Спас Машов и Георги Ганецовски от РИМ Враца с участието на ст.н.с. Дора Димитрова като научен консултант и Красимира Лука. От 2006 год. в проучванията се включва и ст.н.с. Сергей Торбатов от АИМ-БАН. Възобновяването на проучванията става възможно благодарение на финансовата и организационна подкрепа на община Мездра. През този период стартира и началният етап на амбициозния проект „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”. В началото проектът се нарича „Вратата на Северозапада” и чрез общински средства финансира ежегодни научни изследвания за период от 10 години. В резултат на дългогодишния труд на редица археолози, източната половина на многопластовия културно-исторически обект е напълно проучена. Това дава възможност на община Мездра да кандидатства за финансиране на реставрацията и консервацията на проучената част от обекта по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.

калето
През 2010 год. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на ОПРР, проектът на община Мездра „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра” е одобрен за финансиране. Общият бюджет на проекта е 3 857 055 лева, като 3 642 988 лева от тях са БФП, отпусната от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Изпълнението на дейностите, включени в проекта превръщат източната част на Калето в една атрактивна туристическа атракция, уникална в национален и международен мащаб.

Реализираните по проекта дейности включват реставрационни и консервационни работи, експозиционен надзид, укрепване на крепостната стена и основи, прокарване на експозиционни маршрути. Наред с това е реконструирана и техническата инфраструктура, осигуряваща достъпа до обекта – пешеходния подлез, свързващ археологическия комплекс с града и пътната отсечка и мост между главен път Е-79 и атракцията. Изградена е амфитеатрална сцена и декоративна колонада. Съществуващият паркинг е разширен и реконструиран, рехабилитирана е парковата зона, изградено е художествено осветление. Изградените по предходни инициативи на община Мездра две помощни сгради са превърнати в експозиционна зала и помощна сграда. Експозиционната зала ни пренася през вековете и ни предствавя живота на хората, населявали това място от древността до средновековието. В нея се намират всички археологически находки, уникални предмети и останки от 5-те различни исторически периода, през които е преминала по време на своето съществуване крепостта. В другата сграда се намират ателиета на местни занаятчии, информационен център и магазин за сувенири. Изпълненият проект превърна уникалния археологически обект в атрактивна туристическа атракция, в която всеки турист има възможност да се докосне до 70 вековната история, оставила своите отпечатъци на скалистия рид над река Искър, пазещ „Каменното съкровище на Мездра”.

Археологически комплекс „Калето” - този 70 вековен кръстопът на цивилизациите, разказва за човешката история от медно-каменната, римската и тракийската епоха до Средновековието.
КАЛЕТО